اطلاعیه

بدنبال مراجعات و پرسش های مردم خوب و طبیعت دوست شهرمان و دیگر هواداران انجمن از برخی شهرها ،در مورد برگزاری همایش سالانه روز طبیعت فریدون شهر باسپاس و احترام به آگاهی میرساند: چون اخرین جمعه اردیبهشت (روز مهربانی با طبیعت فریدون شهر) امسال مصادف با روز برگزاری انتخابات شورا های اسلامی و ریاست جمهوری […]

ویرانی محیط زیست انسانی و تخریب ارزشهای بومی-۱

ویرانی محیط زیست انسانی و تخریب ارزشهای بومی خودرو محوری و سرسپردگی به رفت و آمد آدمهای سواره و بی توجهی به حقوق طبیعی انسان پیاده، یکی از آفت های چیدمان شهری است که با انکار هویت و دانش بومی به یک تفکر الگوی توسعه ی تقلیدی یا بهتر است بگوییم #ناتوسعه ناشی از گسست […]