بولدوزر ویرانگر شهرداری فریدونشهر را متوقف کنید !

بنام خدا ۱۲/۰۹/۱۳۹۵ تخریب و نابودی محیط زیست، زیر ساخت های فرهنگی – اجتماعی،  شبکه های آبرسانی سنتی و بسترهای زندگی سبز و پایدار کشاورزی همچنان ادامه دارد. بولدوزر ویرانگر شهرداری فریدونشهر را متوقف کنید ! طی سالهای اخیر در نتیجه عطف توجه دولت به مسائل محیط زیست و از برکت گسترش پرداختن به آن […]