انتخابات و محیط زیست

به مجموعه ای از بخش های کره زمین که زندگی در آن جریان دارد و سامانه ای از عوامل فیزیکی و زیستی که شکل گیری حیات و تاثیرات متقابلی که باعث تداوم زندگی است محیط زیست یا زیست کره  می نامند. مهترین عامل تاثیر پذیر و بویژه تاثیرگذار آن که خود نیز بخشی از محیط […]

نقدی بر “حاشیه نشینی هویت اصفهان را زیر سوال می برد”

در روزنامه اصفهان امروز شماره ۲۶۰۰ -۱۷ بهمن ۹۴، مطلبی درباره حاشیه نشینی شهر اصفهان منتشر گردید که باعث آزردگی خاطر برخی از همشهریان و هموطنان شده است. یادداشتی تهیه و برای آن روزنامه و سایت های خبری “ویبنا” و “پونه زار” ارسال داشتم. برای آگاهی مراجعان و خوانندگان محترم سایت انجمن در اینجا نیز […]

توسعه در سوداگری یا توسعه پایدار؟ مسئله این است.

در پی مقاله مندرج در روزنامه شرق با عنوان «نقدی بر فعالیت های مدنی محیط زیستی در کشور» نگارنده پاسخی به شرح زیر تهیه و برای روزنامه مذکور ارسال گردید. پاسخی به «نقدی بر فعالیت های مدنی محیط زیستی در کشور» نوشته آقای داود کامگار کارشناس محترم منابع آب کشور-روزنامه شرق ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مقاله با کلمات:«جنایتکاران-ناقضین […]