تخریب جنگل‌های کشور رو به افزایش است!

دهه‌ی اخیر در شمار سال‌های پرمخاطره برای عرصه‌های جنگلی کشور قرار داشته که عوامل طبیعی مانند نوسانات اقلیمی‌ و خشکسالی‌های پی در پی به همراه عوامل انسان‌ساز روند این تخریب را شدتی نگران کننده بخشیدند! متن اصلی خبر در لینک زیر و برگرفته از وبسایت آقای هومان خاکپور می باشد. لینک اصلی خبر